V našej cementárni v Turni nad Bodvou kladieme veľký dôraz na otvorenú a transparentnú komunikáciu s vami, našimi susedmi. Je pre nás dôležité, aby ste mali prístup k jasným a presným informáciám o našich aktivitách. Chceme, aby ste rozumeli, čo všetko robíme a aké technológie používame. Naším cieľom je informovať vás o každodennej prevádzke, a rovnako aj vysvetliť, ako náš prístup k procesom prispieva k trvalej udržateľnosti a ako sa v tejto oblasti zaväzujeme k neustálemu zlepšovaniu. 

Máme sa obávať potenciálneho znečistenia životného prostredia cementárňou?

Nie, cementáreň v Turni nad Bodvou spĺňa všetky legislatívne požiadavky týkajúce sa znečisťujúcich látok z jej výrobnej činnosti.

Emisie cementárne sú pod neustálym dohľadom automatizovaného systému zberu a vyhodnocovania údajov, ktorý prevádzkuje nezávislá spoločnosť. Občania si môžu overiť výsledky nezávislých meraní emisií, ktoré cementáreň zverejňuje na webovej stránke danucemprekomunity.sk. Cementáreň bola v rokoch 2022 a 2023 plne v súlade s limitmi na 99,9 % svojho prevádzkového času.

Legislatívne stanovené limity znečisťujúcich látok v Európskej únii patria k najprísnejším na svete a cementáreň v Turni nad Bodvou ich nielen neprekračuje, ale u väčšiny je výrazne pod ich úrovňou.

Aké opatrenia robí cementáreň na zníženie svojho vplyvu?

Cementáreň v Turni nad Bodvou dlhodobo realizuje rozsiahle investície do environmentálnych technológií a opatrení, vďaka ktorým patrí k európskym cementárňam s najnižšou CO2 stopou. Tieto investície zlepšujú celkový environmentálny vplyv našej činnosti.

Zároveň zdôrazňujeme, že závod nepoužíva ako alternatívne palivo ani pneumatiky, ani odpad s PCB, ani žiadne nebezpečné materiály či nemocničný odpad.

Aká je zodpovednosť cementárne za potenciálne znečistenie v regióne?

Nezriekame sa našej zodpovednosti, avšak región východného Slovenska je desiatky rokov známy masívnou priemyselnou činnosťou a environmentálnymi záťažami, ktoré prispievajú k celkovým výsledkom znečistenia v tejto časti Slovenska.

Taktiež rôzne bežné činnosti, ako sú používanie tuhých palív na vykurovanie v domácnostiach, doprava, energetika či poľnohospodárska činnosť, prispievajú k úrovni znečistenia ovzdušia.

Preto nie je jednoduché vyvodiť priamu súvislosť medzi potenciálne zhoršeným stavom životného prostredia a činnosťou cementárne v Turni nad Bodvou.

Existujú konkrétne merania, ktoré by ukázali vplyv cementárne na životné prostredie?

Áno, počas roka 2023 bolo realizované prieskumné meranie kvality ovzdušia v obci Dvorníky-Včeláre, ktorá sa nachádza v blízkom okolí cementárne v Turni. Meranie bolo realizované počas odstávky cementárenskej pece vo februári 2023, a následne aj počas prevádzky cementárenskej pece v apríli 2023.

Imisné merania nepreukázali vplyv výroby cementu na kvalitu ovzdušia. Počas merania vo februári 2023 (odstávka cementárenskej pece) boli dokonca zaznamenané vyššie hodnoty benzo(a)pyrénu, ktoré vznikajú prevažne v malých lokálnych vykurovacích sústavách. Na stav ovzdušia a celkovo životného prostredia tak vplýva široký mix faktorov.

Potrebujeme cementáreň k rozvoju regiónu?

Cementáreň v Turni nad Bodvou má v regióne tradíciu dlhú desiatky rokov a sme si vedomí svojej zodpovednosti v úlohe suseda. Priamo zamestnávame viac ako 120 ľudí, nepriamo viac ako 200 ľudí z tohto regiónu. Aj preto v spolupráci s obcami Turňa nad Bodvou a Dvorníky-Včeláre pravidelne organizujeme grantový program, prostredníctvom ktorého podporuje projekty angažovaných obyvateľov a organizácií.

Ako cementáreň zabezpečuje, že úrovne dioxínov a furánov vo svojich emisiách sú výrazne nižšie než legislatívne stanovené limity?

Cementáreň v Turni nad Bodvou dosahuje nízke úrovne dioxínov a furánov v emisiách vďaka použitiu moderných technológií pri spoluspaľovaní alternatívnych palív. Investície do technológií a procesov minimalizujú tvorbu týchto škodlivých látok, vrátane vysokoteplotného zhodnocovania a pokročilých systémov na spracovanie emisií. Tieto systémy efektívne transformujú nežiaduce látky ešte pred ich uvoľnením do ovzdušia.

Pravidelné monitorovanie a nezávislé merania, ktoré sú verejne dostupné, zabezpečujú transparentnosť našich environmentálnych úsilí a potvrdzujú, že emisie dioxínov a furánov sú v priemere 6-násobne nižšie ako stanovené legislatívne limity.

Naše úsilie a výsledky v oblasti zníženia emisií sú transparentne zdieľané s verejnosťou, čo zabezpečuje, že naše postupy sú nielen efektívne, ale aj overiteľné.