Alternatívne palivá a ich využitie v cementárskom priemysle

Palivá, ktoré sa vyrábajú z odpadov, sú novými alternatívami pre obehové hospodárstvo. Takzvaná „circular economy“ ráta s odpadom ako s cennou surovinou a šetrí neobnoviteľné zdroje.

Alternatívnymi palivami nahrádzame v cementárskej výrobe fosílne palivá, ktoré potrebujeme pre tvorbu energie.

Vďaka využitiu alternatívnych palív v našom energeticky náročnom priemysle klesá čerpanie neobnoviteľných zdrojov, a rovnako aj emisie CO2. A nemenej podstatný je tiež fakt, že vďaka využitiu palív z odpadov miznú skládky.

Pozrite si naše nové video o alternatívnych palivách: 

Fakty o alternatívnych palivách

 • Významný zdroj energie pri výrobe cementu, pri ktorého využití nevzniká žiadny iný odpad a všetko je zužitkované v procese.
 • Alternatívne palivá sa vyrábajú z odpadov zodpovedajúcich technickým normám alebo iným legislatívnym špecifikáciám.
 • Ich hlavným výrobných komponentom sú odpady, ktoré sú svojimi fyzicko-chemickými vlastnosťami a energetickým obsahom vhodné ako náhrada fosílnych palív.
 • Niektoré z nich je možné využiť priamo (pneumatiky, mäsokostná múčka,odpadové oleje), iné zasa po predúprave (všeobecne nazývané SRF-palivo vyrobené z odpadu).
 • Každoročne sa v Európskej únii vyprodukuje
  2,5 mld.ton odpadu. Ambiciózne ciele balíka obehového hospodárstva predpokladajú, že do roku 2035 klesne skládkovanie komunálneho odpadu na 10% a že minimálne 65 % komunálneho odpadu sa bude recyklovať.
 • V súčasnosti až 50 % komunálneho odpadu končí na Slovensku na skládkach. Výrobou
  a využitím alternatívnych palív je možné toto percento výrazne eliminovať.

Z čoho sa vyrába alternatívne palivo?

 • odpad z priemyslu a odpad podobný komunálnemu
 • zmiešané nerecyklovateľné plasty separované z komunálneho odpadu, odpady z dotrieďovania
 • nerecyklovateľné odpady na báze textilu, papiera, plastov, dreva a kompozitných materiálov
 • opotrebované pneumatiky
 • opotrebované oleje, ropné kaly, vybrané druhy kvapalných odpadov
 • papierenské kaly, výmety z recyklácie papier