Stránky („webová stránka“) sú publikované spoločnosťou CRH ( „my“).

Prečítajte si, prosím,pozorne tieto podmienky používania, nakoľko prehliadaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas, že ste nimi viazaní. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podmienky používania zmeniť, pričom všetky zmeny budeme publikovať v tomto dokumente. Odporúčame vám pravidelne si overovať, či podmienky používania neboli aktualizované alebo zmenené, nakoľko budete viazaní dodržiavaním všetkých publikovaných zmien v prípade ďalšieho používania našej webovej stránky po zverejnení aktualizácie.

Informácie na webovej stránke sú publikované nami a v častiach, kde to je označené, tretími stranami. Vynakladáme maximálne úsilie na to, aby informácie publikované na našej webovej stránke boli presné v čase publikovania a zároveň pravidelne aktualizované, no nemôžeme ručiť za presnosť všetkých publikovaných materiálov. Vyhradzujeme si právo informácie kedykoľvek zmeniťaj bez upozornenia.

WEBOVÚ STRÁNKU PUBLIKUJEME „TAK AKO JE“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, EXPLICITNEJ ALEBO IMPLICITNEJ, V SÚVISLOSTI S PREVÁDZKOVANÍM NAŠEJ STRÁNKY, PRESNOSŤOU INFORMÁCIÍ ALEBO ODKAZOV NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY ALEBO SLUŽBY NA WEBOVEJ STRÁNKE (VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI VROZSAHUPOVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI) A ANI MY ANI CRH NEZODPOVEDÁME ZA AKÉKOĽVEK STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY AKO DÔSLEDOK AKEJKOĽVEK NEPRESNOSTI V PUBLIKOVANÝCH INFORMÁCIÁCH ALEBO AKO DÔSLEDOK CHÝBAJÚCICH INFORMÁCIÍ NA WEBOVEJ STRÁNKE.

Informácie obsiahnuté na webovej stránke nie sú výzvou ani odporúčaním na investovanie do akcií alebo do akéhokoľvek produktu alebo službyani na akékoľvek iné obchodovanies nimi alebo na uzavretie zmluvy s CRH alebo ktoroukoľvek inou spoločnosťou. Publikované informácie nie sú spoľahlivým základom pre akékoľvek investičné rozhodovanie.

Hospodárske výsledky CRH alebo ktorejkoľvek inej spoločnosti z minulých období uvedené na webovej stránke nemôžu byť považované za spoľahlivý odhad budúcich výkonov spoločnosti. Cena akcií a výnos z nich môže klesať ako aj stúpať a investori nemusia získať späť pôvodne investovanú sumu.

Akákoľvek zmienka o produkte alebo službe, ktoré sú alebo môžu byť poskytované spoločnosťou CRH alebo ktoroukoľvek inou spoločnosťou, neznamená prísľub, že daný produkt alebo služba bude kedykoľvek k dispozícií . K zmenám alebo vylepšeniam produktov alebo služieb môžedôjsť kedykoľvek bez upozornenia.

Autorské práva k týmto stránkam sú vlastníctvom CRH. CRH vlastní práva na všetok obsah publikovaný na webovej stránke s výnimkou častí, pri ktorých je uvedené vlastníctvo tretej strany. Obrázky, ochranné známky a obchodné značky sú taktiež chránené príslušnými právnymi predpismi o ochrane duševného vlastníctva a nesmú byť reprodukované ani preberané bez písomného súhlasu ich vlastníkov. Ak to nie je výslovne zakázané oznamom uvedeným na danej stránke, môžete si vytlačiť kópiu tých častí webovej stránky, ktoré potrebujete pre vaše účely, pričom je nutné ku každej takejto kópii priložiť príslušnú informáciu o duševnom vlastníctve a / alebo právne vyhlásenia. Akékoľvek iné využitie je zakázané. Obsah a informácie poskytnuté tretími stranami mimo CRH sú zreteľne označené v miestach ich publikovania. Takýto obsah publikujeme tak, ako nám bol poskytnutý, a preto nezodpovedáme za jeho presnosť a aktuálnosť. Odporúčame vám uskutočniť potrebné kroky na overenie týchto informácií skôr ako na ne zareagujete.

Nezodpovedáme za obsah žiadnej inej webovej stránky, z ktorej ste vstúpili na našu webovú stránku alebo na ktorú ste vstúpili z našej webovej stránky cez hyperlink a nezodpovedáme za žiadnu prípadnú stratu alebo škodu, ktorá vám môže vzniknúť ako dôsledok vášho používania akejkoľvek inej stránky, z ktorej sa dostanete na našu webovú stránku alebo na ktorú sa dostanete cez hyperlink umiestnený na našej webovej stránke.

Tieto podmienky používania sa riadia právnym poriadkom Írska a vy súhlasíte, že príslušné súdy Írska majú výhradnú právomoc v prípade akýchkoľvek sporovvzniknutých v súvislosti s používaním webovej stránky.

V prípade, že na základe rozhodnutia akéhokoľvek príslušného súdu bude ktorákoľvek časť týchto podmienok používania vyhlásená za neplatnú, v rozpore s právnymi predpismi alebo nevymáhateľnú, , táto časť bude vyňatá z podmienok, pričom všetky ostatné podmienky zostávajú v platnosti a účinnosti v rozsahu dovolenom príslušnými právnymi predpismi.