O cementárni

Spoločnosť Danucem Slovensko a.s., neustále pracuje na zlepšovaní vplyvu svojich prevádzok na životné prostredie. Svedčí o tom aj fakt, že za posledných 5 rokov sme investovali do zelenších technológií celkovo 22,6 milióna eur. 

Danucem prevádzkuje aj cementáreň v Turni nad Bodvou, ktorá v súčasnosti patrí v oblasti produkcie CO2 k najzelenším cementárňam v Európe. Zamestnáva približne 150 zamestnancov a v roku 2019 oslávila svoje 50. výročie. V minulosti dostala Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie v SR, a za plnenie náročných nadštandardných environmentálnych kritérií dostala pre svoje produkty aj národnú eko značku „Environmentálne vhodný produkt“. 

V súčasnosti pracujeme na projekte modernizácie výrobnej linky cementárne v Turni nad Bodvou, ktorá by mala dopomôcť k zníženiu závislosti od fosílnych palív až o 80 %, znížiť emisie a zvýšiť v závode využívanie alternatívnych palív vyrobených z odpadových materiálov. Vďaka investičným zámerom modernizácie výroby a zlepšovaniu technických podmienok v cementárni v Turni nad Bodvou, plníme naše ciele a záväzky v oblasti ochrany životného prostredia.

Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) vykonáva kontrolu a dozor nad prevádzkou závodu, na ktorý sa vydáva integrované povolenie v príslušnom
kraji. SIŽP kontroluje uplatňovanie predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a zisťuje, či sú namerané hodnoty emisií znečisťujúcich látok v súlade s platným povolením. Predmetom kontroly je však aj dodržiavanie ďalších podmienok, ktoré má prevádzkovateľ uvedené v platnom povolení, napr. podmienky nakladania s odpadmi, kvalita odpadovej vody, hladina hluku a pod. 

 

Kontrolné orgány na ochranu životného prostredia vykonávajú: 

Bežná kontrola

Túto vykonáva SIŽP minimálne raz rok alebo raz za tri roky a to podľa interného plánu kontrol. Ide o najkratšie a teda najprísnejšie frekvencie kontrol zabezpečujúce, že prevádzka je pod kontinuálnym dozorom štátu prostredníctvom Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Dodatočná kontrola

Táto je realizovaná v prípade, ak bolo počas bežnej kontroly zistené závažné nedodržanie podmienok. Slovenská inšpekcia životného prostredia ju vykoná najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia bežnej kontroly.

Mimoriadna kontrola

Cieľom mimoriadnej kontroly je prešetrenie podnetov v oblasti životného prostredia, závažných havárií alebo iných mimoriadnych udalostí, prípadne, ak ide o nedodržanie podmienok povolenia.

Podnet na vykonanie mimoriadnej kontroly môže podať akýkoľvek subjekt – fyzická osoba, právnická osoba, združenie, atď.