Na Slovensku sa tvorba odpadu za posledné desaťročie viac ako zdvojnásobila. Patríme pritom medzi krajiny s najvyšším podielom skládkovania (až 56 %) a najnižšou mierou triedenia, recyklácie (36 %) a ďalšieho zhodnocovania odpadu (8 %). Na porovnanie, v susednom Rakúsku, ktoré sa často uvádza ako príklad zodpovedného prístupu k životnému prostrediu, sa energeticky zhodnocuje takmer 40 % odpadu a na skládkach končia len 2 % odpadu.

Čo znamená energetické zhodnocovanie?

Odpad obsahuje vysoko výhrevné zložky, vďaka čomu sa dá využiť ako plnohodnotný zdroj energie. Aj ten odpad, ktorý sa nedá vytriediť a použiť na výrobu nových produktov sa dá zužitkovať vo forme alternatívnych palív, ktoré pri energeticky náročnej výrobe – napríklad v cementárni – nahrádzajú uhlie či petrolkoks. Šetria tak neobnoviteľné prírodné zdroje a vďaka klimaticky neutrálnemu obsahu prispievajú k znižovaniu emisií CO2 v porovnaní s uhlím až o 30 – 40 %. 

Z čoho sa vyrábajú alternatívne palivá?

Mnohé veci, ktoré obsahujú zmes rôznych materiálov – napríklad také tenisky – sa nedajú jednoducho vytriediť. Často však obsahujú suroviny, ktoré sa dajú energeticky zhodnotiť. Ide napríklad o drevo, papier, biologické zložky. Plasty a gumy, ktoré sa vyrábajú z ropy, majú z chemického hľadiska dokonca porovnateľné zloženie a výhrevnosť, ako napr. nafta či benzín, bežne používané v spaľovacích motoroch. A navyše, pri výrobe cementu sa stávajú aj jeho súčasťou a zlepšujú jeho vlastnosti.

Ako prebieha proces výroby?

Alternatívne palivá sa vyrábajú v špeciálnych závodoch, kde celý proces registrácie, triedenia a výroby musí spĺňať veľmi prísne požiadavky a kontroly. Každý kilogram odpadu sa tu najskôr váži a registruje, kontroluje sa jeho kvalita a následne sa začne jeho triedenie a drvenie. Cieľom tohto procesu je vyrobiť materiál s homogénnymi vlastnosťami a čo najvyššou výhrevnosťou. Ten sa na záver ešte raz skontroluje laboratórnymi testami a keď splní prísne požiadavky, putuje do cementární.

Od odpadov k cementu

Proces výroby cementu prebieha pri teplotách okolo 1400 °C, pričom z použitých alternatívnych palív ostane len zostatkový popol. Ten vďaka podobnému chemickému zloženiu nahrádza časť vstupnej suroviny na výrobu cementu – vápenca či ílu – a stáva sa súčasťou výsledného produktu, teda cementu. Zužitkovanie odpadu pritom ide ruka v ruke so znižovaním emisií CO2, ktoré sa nám vďaka použitiu alternatívnych palív za uplynulých 15 rokov podarilo znížiť až o 20 %.

Alternatívne palivá, vyrábané z odpadu, sa stávajú základom tzv. obehového hospodárstva, ktorého cieľom je minimalizovať dopady dnešného sveta na životné prostredie. Obehové hospodárstvo počíta s odpadom ako so surovinou, ktorá šetrí prírodné zdroje, energiu a znižuje emisie skleníkových plynov. Preto sa v našich závodoch CRH a ecorec snažíme kontinuálne zvyšovať výrobu a využitie  alternatívnych palív v našich závodoch.

V CRH Slovensko hráme s odpadom čistú hru. Aby sme zanechali ďalším generáciám lepšie dedičstvo.