Priemerný Slovák ročne vyprodukuje okolo pol tony odpadu. Spolu je to teda takmer 3 milióny ton odpadu, z ktorého viac ako polovica končí na skládkach, kde ničí životné prostredie. Na Slovensku je 101 legálnych skládok odpadu, na ktoré sa ukladá viac ako milión ton odpadu ročne. Okrem nich však u nás fungujú ďalšie tisícky nelegálnych skládok. Skládky sú však najhoršou alternatívou nakladania s odpadmi a prinášajú mnohé zdravotné a ekologické riziká. Preto nie je prekvapením, že Ministerstvo životného prostredia SR v tomto roku oznámilo zatvorenie 21 skládok.

Prečo je skládkovanie nebezpečné?

Vyhodené odpady sa neraz rozkladajú desiatky, stovky až tisícky rokov. Ak sú navyše nebezpečné, na skládkach sa z nich uvoľňujú škodlivé látky, ktoré majú ničivý dopad na naše zdravie. Ohrozujú v prírode všetko, čo žije, prenikajú do pôdy aj do podzemných vôd. Skládky sú navyše tretím najväčším producentom metánu, ktorý je oveľa nebezpečnejší skleníkový plyn než CO2. Ak to tak necháme, riskujeme obrovské ekologické škody. A doplatia na ne nielen tí, ktorí v ich blízkosti bývajú.

Fosílne vs. alternatívne palivá

Práve preto odpad neukladajme na skládkach. Mnohé krajiny, ako napríklad aj susedné Rakúsko, už skládkovanie odpadu úplne zakázali a snažia sa všetok presmerovať do alternatívnych foriem spracovania. Jednou z nich je zhodnocovanie odpadu v cementárňach. Rakúske cementárne spracúvajú, v rámci výroby cementu, až 80 % alternatívnych palív. Ak chceme dobehnúť našich susedov v oblasti ekologického prístupu k výrobe, mali by sme sa snažiť čo najviac nahradiť fosílne palivá pri energeticky náročnej výrobe alternatívnymi.

V mene ekologickej výroby

V rámci našej skupiny CRH robíme všetko preto, aby sme zvýšili kapacitu výroby a spracovania alternatívnych palív. V minulom roku sme, napríklad, otvorili novú výrobnú linku v závode ecorec v Pezinku, v ďalšom období pripravujeme projekt novej výrobnej linky na alternatívne palivá pri našej cementárni v Turni nad Bodvou a v závode v Rohožníku už počítame s novým sušičom alternatívnych palív, ktorý nám umožní zvýšiť objem alternatívnych palív na ekologickejšiu výrobu cementu.

Využitý odpad

Výhody alternatívnych palív sú jasné: nemusíme míňať neobnoviteľné prírodné zdroje, vďaka biomase, ktorá je ich súčasťou, znižujeme objem emisií CO2, v porovnaní s uhlím, o 30 až 40 %. Navyše, naše zariadenia dokážu zrecyklovať aj zostatkový popol, ktorý vďaka podobnému chemickému zloženiu nahrádza časť vstupnej suroviny, vápenca či ílu. Popolček zo spaľovaných alternatívnych palív sa tak stane súčasťou výsledného produktu.

Cementárenský priemysel je však len jednou časťou mozaiky pri riešení problému s obrovským množstvom odpadu, ktorý súčasná spoločnosť tvorí. Preto si európske krajiny stanovili ciele do roku 2035, dokedy by chceli dosiahnuť: 75 % mieru recyklácie obalových materiálov, 65 % mieru recyklácie komunálneho odpadu a maximálne 10 % skládkovaného odpadu. Tieto ciele sa dajú splniť jedine s prispením každého jedného z nás. Aby nás odpad nepohltil.

My, v CRH Slovensko, preto robíme maximum – s odpadom hráme čistú hru. Pridáte sa k nám?