Ochrana životného prostredia

Sme si vedomí, že pôsobíme v energeticky náročnom priemysle, ktorý za sebou zanecháva environmentálnu stopu. Zodpovedne k tomuto faktu pristupujeme
a snažíme sa dopady nášho podnikania čo najviac eliminovať.

Neustále pracujeme na zavádzaní nových výrobných technológií, ktoré prispejú
k nižšej produkcii emisií. Životnému prostrediu všeobecne pomáhame aj recyklovaním, znižovaním množstva odpadov, riadením zdrojov, ale
aj využívaním alternatívnych surovín a alternatívnych palív, ktorými postupne nahrádzame neobnoviteľné zdroje.

Pri ochrane životného prostredia sa zameriavame na:

CRH_zp_ikony_vzduch

Vzduch

Ovzdušie je zraniteľné. Preto ho v okolí našich výrobných prevádzok nepretržite monitorujeme
a výsledky priebežne zverejňujeme na crhslovakia.com alebo na digitálnych paneloch v obciach Rohožník a Sološnica. V zdieľaní výsledkov sme transparentní.

Biodiverzitu

V areáloch cementární a v ich okolí mapujeme faunu i flóru. Vďaka štúdii biodiverzity vieme, aká je rozmanitosť druhov žijúcich či rastúcich v danej lokalite. S aktualizáciou štúdie
v Rohožníku sme začali
v septembri 2019. Pokračovať
v nej plánujeme každý rok, aby sme postupne získali komplexné a zároveň detailné informácie. Aj v Turni nad Bodvou sme vypracovali tento užitočný materiál.

CRH_zp_ikony_biodiverzitu
CRH_zp_ikony_voda

Vodu

Pozorne strážime aj čistotu podzemných vôd. Na základe analýz, ktoré sme absolvovali v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, spĺňa voda v oblasti pri rohožníckej cementárni kritériá pre pitnú vodu.

Pôdu

Pôda je zdrojom obživy pre každého z nás. Počas roku 2019 sme v okolí cementárne
v Rohožníku odobrali z 13 miest vzorky pôdy, ktoré sme dôkladne zanalyzovali. Tri zo skúmaných miest boli dokonca tipom od miestnych neziskových organizácií. Monitoring ukázal, že v danej lokalite sú koncentrácie ťažkých kovov v norme.

Prašnosť

Možno sa zdá, že cementárne sú bezkonkurenčným zdrojom prašnosti. Nejde však o pravdivé tvrdenie.

Bližšie sme sa na túto tému pozreli v Rohožníku a Sološnici, kde sme identifikovali všetky potenciálne zdroje. V tomto prípade sme porovnávali vzorky z vápencového lomu Vajarská, íloviska Hrabník, kameňolomu v Sološnici, samotnej cementárne a pôd v tomto regióne.

Zistili sme, že aktuálnu prašnosť ovplyvňuje najmä smer prúdenia vetra. Ten môže preniesť prachové častice aj z väčšej diaľky. Rovnako musíme brať do úvahy aj tvárnosť krajiny, v ktorej sa daná lokalita nachádza. Polia bez lesov a kopcov v spojení s vetrom prašnosť len znásobujú. A nemalým zdrojom znečistenia ovzdušia malými čiastočkami sú aj domáce komíny.