Vo výrobe sa snažíme využívať najmä také technológie, ktoré čo najmenej zaťažujú životné prostredie.

1. Tkanivové filtre

V poslednej dobe sa do popredia dostali v oblasti ochrany ovzdušia takzvané najlepšie dostupné techniky BAT (z anglického Best AvailableTechniques). Patria k nim vysoko-účinné tkanivové filtre, ktoré zachytávajú prachové častice s účinnosťou vyššou ako 99 % a prevádzkovou spoľahlivosťou. Tieto filtre dramatickým spôsobom zmenili pohľad na cementárenský priemysel, ktorý bol v minulosti typický práve emisiami prachových častíc.

2. SNCR

Nedávno sme vybavili výrobné linky bieleho a šedého cementu systémom na zníženie emisií oxidov dusíka, tzv. SNCR. Tento je založený na vstrekovaní roztoku čpavkovej vody alebo močoviny do prúdu horúcich spalín za redukcie oxidov dusíka na plynný dusík a vodnú paru, pre dodržanie nižších koncentračných limitov oxidov dusíka na úrovni 500 mg/Nm³.

3. Vysokopecná troska

Spôsob výroby portlandského slinku v závode v Turni nad Bodvou sa zakladá na využití kryštalickej vysokopecnej trosky. Vďaka tejto alternatívnej surovine zo železiarní výrazne šetríme zdroje prírodného vápenca a ílu. S využitím približne 50 % náhrady energie zo spaľovania fosílnych palív alternatívnymi palivami vyrobenými z nerecyklovateľnej zložky predovšetkým komunálnych odpadov, predstavuje takýto spôsob výroby cementu významný článok cirkulárnej ekonomiky krajiny.

4. Elektráreň WHR

Elektráreň Waste Heat Recovery (ďalej WHR) umožňuje výrobu elektrickej energie z odpadového tepla, ktoré vzniká pri súbežnej výrobe šedého slinku v rotačnej peci a následne cementu. Využitie odpadového tepla na výrobu elektrickej energie pracuje na princípe organického Rankinovho cyklu, ktorý je podobný cyklu zariadenia s parnou turbínou. Namiesto vodnej pary, ORC systém používa ako pracovné médium organickú kvapalinu–cyklopentán. Generátor poháňaný turbínou produkuje elektrickú energiu (6000 V, 50 Hz, 4.97 MW), ktorá sa využíva výhradne pre vnútornú spotrebu cementárne v Rohožníku.

5. ReduDust

Projektom ReduDust rieši CRH Slovensko v spolupráci s A TEC Group úpravu pecných odpraškov vo svojom závode v Rohožníku. Počas úpravy dochádza k celkovému poklesu chlóru v pecných odpraškoch na požadovanú úroveň pri súčasnom využívaní alternatívnych palív, ktoré so sebou prinášajú práve nežiaduci chlór. ReduDust umožňuje zvýšiť podiel alternatívnych palív v procese výpalu slinku, upravuje pecné odprašky tak, aby mohli byť pridávané do cementu. Prínosom je aj úspora fosílnych palív (uhlie, plyn), zvýšenie podielu alternatívnych palív, ale aj výroba technických solí z procesu spracovania pecných odpraškov.