• CRH Slovensko sa stalo jedným z 50 členov platformy Circular Slovakia
  • súkromný, verejný a mimovládny sektor apeluje prostredníctvom tejto platformy na nutnosť konať v prospech životného prostredia a reagovať na klimatické zmeny 

Platforma pre obehové hospodárstvo spája firmy, vládu, výskum a neziskové organizácie a zefektívňuje komunikáciu medzi členmi za účelom urýchliť výmenu znalostí a podporiť vznik partnerstiev. V súčasnosti spolupracuje aj s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré pripravuje cestovnú mapu pre obehové hospodárstvo. Okrem toho sa platforma zapája aj do aktivít Európskej platformy European Circular Economy Stakeholder Platform.

CRH Slovensko je so svojim segmentom alternatívnych palív významnou súčasťou slovenského obehového hospodárstva. Pri výrobe cementu totiž využíva v cementárenských peciach namiesto tradičných fosílnych palív vo vysokej miere aj takzvané alternatívne palivá. Tie vyrába dcérska spoločnosť ecorec vo svojom pezinskom závode z nerecyklovateľných odpadov vznikajúcich najmä pri priemyselnej výrobe. Tieto odpady tak nekončia na lokálnych skládkach, ale stáva sa z nich palivo, vďaka ktorému cementárenská výroba šetrí neobnoviteľné prírodné zdroje a navyše, znižuje aj emisie CO2. Okrem toho, zo zhodnotenia alternatívnych palív týmto spôsobom nevzniká žiadny ďalší odpad, keďže popol z nich sa stáva súčasťou výsledného produktu – cementu. Vďaka využívaniu alternatívnych palív vyrobených z odpadu pomáha CRH Slovensko dosahovať krajine environmentálne ciele.

CRH Slovensko, ako aj ostatných nových členov Circular Slovakia, čakajú tento rok aktivity zamerané napríklad na tému zeleného financovania či zeleného obstarávania. Organizácie sa už teraz môžu zapojiť do tréningu, ako vytvoriť obehový biznis model alebo do medzinárodných projektov. Platforma obehového hospodárstva sa rýchlo rozširuje o relevantných partnerov.