Zlaté ocenenie nám vybojovala Turňa so svojim so svojimi skvelými výsledkami.

Z iniciatívy koordinátora Európskej podnikateľskej ceny za životné prostredie (EBAE) v Slovenskej republike, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku udelila Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie už po siedmy raz. Účelom súťaže je propagácia záujmu o aktivity zamerané na udržateľný rozvoj a podpora entít, ktorých prístup sa vyznačuje výrazným pokrokom a prínosom pre ekonomiku a spoločnosť, ochranou prírody a prírodných zdrojov.

V kategórii Proces sme sa stali držiteľom zlatého ocenenia s projektom “Šedé portlandské troskové a vysokopecné cementy”, vyrábanými v Turni nad Bodvou, kde vďaka nahradeniu 30 % prírodného vápenca alternatívnymi surovinami a použitiu alternatívnych palív pri výrobe slinku dosahujeme jedno z najvýraznejších znížení uhlíkovej stopy v EÚ. Získanie národnej ceny nám umožňuje zúčastniť sa medzinárodnej súťaže EBAE a pozitívne propagovať náš inovatívny prístup k výrobe cementu v Európe.

Európska podnikateľská cena za životné prostredie (EBAE) sa v Európskej únii udeľuje od roku 1987. Táto cena prináša spoločenské uznanie organizáciám, ktoré v súlade s princípmi udržateľného rozvoja prispievajú k ekonomickému a spoločenskému rozvoju a znižujú negatívny dopad na životné prostredie prostredníctvom zavádzania nových postupov a procesov do praxe. Súťaž sa uskutočňuje každé dva roky pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie pri Európskej komisii.