• Modernizácia výrobnej linky cementárne by mala pomôcť znížiť závislosť od fosílnych palív až o 80 %, znížiť emisie a zvýšiť v závode využívanie alternatívnych palív vyrobených zo slovenských odpadových materiálov.
  • Plán modernizácie predstavuje investíciu v celkovej hodnote 18,5 milióna eur.

 Spoločnosť CRH Slovensko oznámila plány na modernizáciu výrobnej linky vo svojej cementárni v Turni nad Bodvou. To umožní zvýšené používanie alternatívnych palív pri výrobe slinku, čím sa zníži závislosť závodu od fosílnych palív a zlepší sa jeho environmentálna stopa. Súčasťou investície v závode bude aj nová výrobná linka na alternatívne palivá. Projekt modernizácie by mal byť ukončený do roku 2023.

Jedným zo spôsobov, ktorým cementárne môžu znížiť uhlíkovú stopu, je nahradiť fosílne palivá alternatívnymi palivami vyrobenými z nerecyklovateľného priemyselného odpadu. Vďaka obsahu biomasy, teda zvyškom, dreva, nerecyklovateľného papiera a textilu, znižujú takto emisie CO2. Vďaka použitiu alternatívnych palív a investíciám do technológií na ochranu životného prostredia znížili slovenské cementárne CRH svoje kombinované emisie CO2 už o takmer 20 %.

V prípade schválenia investičného zámeru sa modernizačné práce v Turni nad Bodvou uskutočnia v rokoch 2022 až 2023. Modernizáciou technologickej linky na výrobu slinku, ktorý sa používa v procese výroby cementu ako medziprodukt, zníži závod svoju závislosť od fosílnych palív, akými sú uhlie a petrolejový koks. Výrobná kapacita medziproduktu pri výrobe cementu sa nezvýši. Súčasťou tejto investície bude aj nová linka na výrobu alternatívnych palív. Vďaka tomuto projektu vzniknú tiež na východnom Slovensku nové pracovné miesta.

Nahradenie fosílnych palív tými alternatívnymi znižuje environmentálnu stopu cementárenského priemyslu. Vďaka investičným zámerom modernizácie výroby a zlepšovaniu technických podmienok v cementárni v Turni nad Bodvou, plníme naše ciele a záväzky v oblasti ochrany životného prostredia.  Projekt môže priniesť viacero pozitívnych výsledkov, ku ktorým patrí nielen zníženie produkcie emisií našej cementárne, ale aj zníženie skládkovania odpadov v jej okolí. Týmto investičným krokom opäť prispievame k napĺňaniu environmentálnych cieľov Slovenska, a to ako v oblasti ochrany ovzdušia, tak aj pri riešení otázok odpadového hospodárstva,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti CRH North Danube Klaus Födinger.

Linka na výrobu alternatívnych palív bude môcť spracovať 35 000 ton odpadu ročne. Alternatívne palivá, ktoré pozostávajú z nerecyklovateľného priemyselného a komunálneho odpadu, by mohli nahradiť až 80 % zdrojov energie potrebných na výrobu slinku.

Spracovanie nerecyklovateľného odpadového materiálu na alternatívne palivo využívané pri výrobe cementu má aj ďalšie výhody. Napríklad, zvyškový popol sa využíva pri samotnom výrobnom procese. Okrem toho, že alternatívne palivá majú významný vplyv na zníženie emisií závodu, možné je teda aj zhodnotenie zvyškového materiálu.

CRH Slovensko v týchto dňoch podáva na Ministerstvo životného prostredia SR oznámenie, a rovnako informuje aj okolité obce a verejnosť. Zainteresované strany budú môcť po preštudovaní plánovaného zámeru spoločnosti predložiť písomné pripomienky. Následne, po posúdení oznámenia a prerokovaním správy o hodnotení vplyvov, Ministerstvo životného prostredia SR rozhodne a vydá svoje záverečné stanovisko, prípadne podmienky na realizáciu projektu.