Vedeli ste, že ročne vyprodukujeme na obyvateľa v priemere 400 kg komunálneho odpadu?  V konečnom dôsledku ide o obrovské množstvo. A my vieme, čo s ním.

Najväčší podiel zmiešaného odpadu z domácností tvorí bioodpad. Preto je dôležité, aby každý čo najviac odpadu kompostoval a to buď svojpomocne alebo prostredníctvom obecného zberu zeleného odpadu. Množstvo odpadu sa recykluje prostredníctvom separovaného zberu plastov, papiera a skla. Stále však prevažná časť tuhého komunálneho odpadu končí na skládkach.

 

Obce Rohožník a Sološnica realizujú na svojich dvoroch dotrieďovanie tých materiálov, ktoré sa nedajú recyklovať, no stále môžu byť využité napríklad na výrobu alternatívnych palív pre cementáreň v Rohožníku.

Ročne je tak približne 200 ton nerecyklovateľných plastov, textilu, starého nábytku a podobných materiálov odvážaných zo zberného dvora do spoločnosti ecorec v Pezinku, ktorá z nich vyrába alternatívne palivo. To nahrádza uhlie a prispieva k odkláňaniu odpadov od skládkovania a zároveň znižovaniu spotreby fosílnych palív v energeticky náročnom cementárskom priemysle.

Spoluprácu s ecorecom plánujú obce zintenzívniť prostredníctvom projektu strojového dotrieďovania a drvenia odpadu. Daný projekt bude mať hneď dvojitý význam, a to nielen kvôli neustále rastúcim nákladom na skládkovanie, ale aj svojmu ekologickému rozmeru.

 

Čo sú to alternatívne palivá?

Pre cementáreň ich predstavujú palivá vyrobené z odpadu, ktorý sa svojím vysokým obsahom energie a chemickým zložením podobá používaným fosílnym palivám. Ide hlavne o rôzne nerecyklovateľné plasty, papier, drevo, textil a podobne. Vzhľadom na to, že palivo musí spĺňať presne špecifikované parametre, alternatívne palivá vyrábajú špecializované firmy ako napríklad ecorec. Na ich výrobných linkách sa z rôznorodého odpadu, ktorý by inak skončil na skládke, vyrába palivo so stanovenými vlastnosťami.

Využívaním alternatívnych palív v cementárskej výrobe sa znižuje nielen využívanie fosílnych palív, no rozumne sa využívajú aj tie materiály, ktoré by bez úžitku skončili na skládkach odpadu a zaťažovali životné prostredie.